(0629) 33-51-50
Гаряча лінія
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English

Положення про Головне управління

ПОЛОЖЕННЯ

про Головне управління Державної казначейської служби України 

у Донецькій області


1. Головне управління Державної казначейської служби України у Донецькій області (далі - Головне управління Казначейства) є територіальним органом Державної казначейської служби України.

Головне управління Казначейства підпорядковане Державній казначейській службі України.

2. Головне управління Казначейства у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем'єр-міністра України, наказами Міністерства фінансів України, дорученнями Міністра фінансів України (далі - Міністр), наказами Державної казначейської служби України, дорученнями Голови Державної казначейської служби України, актами місцевої держадміністрації, органів місцевого самоврядування.

З. Основним завданням Головного управління Казначейства є реалізація державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.

4. Головне управління Казначейства відповідно до покладених на нього завдань:

1) здійснює через систему електронних платежів Національного банку України розрахунково-касове обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів, операцій з коштами бюджетів;

2) здійснює покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів та надання середньострокових позик місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка відповідно до законодавства;

3) здійснює відкриття та закриття рахунків поточного бюджетного періоду, а також відкриття рахунків наступного бюджетного періоду;

4) здійснює безспірне списання коштів державного бюджету та місцевих бюджетів на підставі рішення суду;

5) здійснює безспірне вилучення коштів із місцевих бюджетів відповідно до Бюджетного кодексу України;

6) здійснює повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету, за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету;

7) здійснює розподіл коштів між місцевими бюджетами відповідно до нормативів відрахувань, визначених бюджетним законодавством, і перерахування розподілених коштів за належністю;

8) проводить взаємні розрахунки між державним бюджетом та бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, а також між місцевими бюджетами у встановленому законодавством порядку;

9) веде базу даних про мережу розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, складає та веде єдиний реєстр розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;

10) веде облік бюджетних асигнувань, доводить до розпорядників та одержувачів бюджетних коштів витяг із розпису державного бюджету та зміни до нього;

11) здійснює реєстрацію та облік бюджетних зобов'язань розпорядників та одержувачів бюджетних коштів і відображає їх у звітності про виконання бюджету;

12) забезпечує організацію та координацію діяльності головних бухгалтерів бюджетних установ та контроль за виконанням ними своїх повноважень шляхом оцінки їх діяльності;

13) погоджує призначення на посади та звільнення з посад головних бухгалтерів бюджетних установ;

14) веде бухгалтерський облік усіх операцій з виконання державного та місцевих бюджетів;

15) зводить та складає звітність про виконання державного та місцевих бюджетів. Складає та подає відповідним місцевим фінансовим органам звітність про виконання місцевих бюджетів;

16) здійснює у межах повноважень контроль за:

веденням бухгалтерського обліку всіх надходжень і витрат державного бюджету та місцевих бюджетів, складанням та поданням фінансової і бюджетної звітності;

бюджетними повноваженнями при зарахуванні надходжень бюджету;

відповідністю кошторисів розпорядників бюджетних коштів показникам розпису бюджету;

відповідністю взятих розпорядниками бюджетних коштів бюджетних зобов'язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі);

відповідністю платежів узятим бюджетним зобов'язанням та відповідним бюджетним асигнуванням;

закупівлею товарів, робіт і послуг за державні кошти при здійсненні розрахунково-касового обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, а також інших клієнтів відповідно до законодавства;

17) здійснює попередження учасників бюджетного процесу про неналежне виконання бюджетного законодавства;

18) зупиняє операції з бюджетними коштами та ініціює зупинення бюджетних асигнувань у разі вчинення учасником бюджетного процесу порушення бюджетного законодавства;

19) надає консультаційну допомогу учасникам бюджетного процесу з питань, що належать до компетенції Головного управління Казначейства;

20) забезпечує функціонування багаторівневої інформаційно-обчислювальної системи, внутрішньої платіжної системи, вживає заходів до захисту інформації, яка обробляється Головним управлінням Казначейства;

21) здійснює відповідно до законодавства України управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

22) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, готує та вносить в установленому порядку пропозиції щодо його вдосконалення;

23) здійснює інші повноваження, визначені законами України та покладені на Державну казначейську службу України Президентом України.

5. Головне управління Казначейства з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує здійснення у межах повноважень заходів щодо запобігання корупції та контроль за їх здійсненням;

2) забезпечує ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів;

3) організовує планово-фінансову роботу, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;

4) організовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, виявляє та усуває причини, що призводять до подання громадянами скарг;

5) забезпечує доступ до публічної інформації, що перебуває у його володінні;

6) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

7) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

8) організовує роботу з ведення діловодства, укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

6. Головне управління Казначейства має право:

1) відкривати поточні рахунки в іноземній валюті та рахунки для видачі готівки в уповноважених банках;

2) складати протоколи про порушення бюджетного законодавства учасниками бюджетного процесу та на підставі цих протоколів у межах наданих законодавством повноважень зупиняти операції з бюджетними коштами, а також ініціювати зупинення бюджетних асигнувань;

3) списувати позички, надані місцевим бюджетам відповідно до законодавства;

4) вимагати від посадових осіб органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій дотримання установленого порядку казначейського обслуговування державного і місцевих бюджетів, ведення бухгалтерського обліку, складання звітності;

5) порушувати питання про притягнення до відповідальності за допущення порушення бюджетного законодавства згідно з законами України;

6) звертатись до суду, в тому числі у разі виявлення порушень бюджетного законодавства;

7) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), представників Інститутів громадянського суспільства;

8) одержувати в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;

9) скликати наради, утворювати консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби (ради, комісії, колегії, робочі групи тощо) для сприяння здійсненню покладених на нього завдань;

10) проводити конференції та семінари з питань, що належать до його компетенції;

11) користуватися інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв'язку та іншими технічними засобами.

7. Головне управління Казначейства здійснює свої повноваження як безпосередньо, так і через управління Державної казначейської служби України у Донецькій області (далі - управління Казначейства), а також контроль за їх діяльністю.

8. Головне управління Казначейства під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з місцевою держадміністрацією та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

9. Головне управління Казначейства у межах своїх повноважень видає накази організаційно-розпорядчого характеру.

10. Головне управління Казначейства очолює начальник, який призначається на посаду за погодженням з Міністром та головою відповідної місцевої, державної адміністрації та звільняється з посади Головою Державної казначейської служби України за погодженням з Міністром.

Начальник Головного управління Казначейства може мати не більше двох заступників, які призначаються на посади та звільняються з посад Головою Державної казначейської служби України за погодженням з Міністром.

Начальник Головного управління Казначейства вносить пропозиції Голові Державної казначейської служби України щодо призначення на посаду та звільнення з посади начальників та заступників начальників управлінь Казначейства.

11. Начальник Головного управління Казначейства:

здійснює керівництво Головним управлінням Казначейства, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності;

організовує та забезпечує виконання Головним управлінням Казначейства відповідно актів законодавства, наказів Міністерства фінансів України організаційно-розпорядчого характеру, доручень Міністра, наказів Державної казначейської служби України, доручень Голови Державної казначейської служби України;

вносить Голові Державної казначейської служби України пропозиції щодо пріоритетів роботи Головного управління Казначейства і шляхів виконання покладених на нього завдань, подає на затвердження плани роботи Головного управління Казначейства й управлінь Казначейства (річні, піврічні);

звітує перед Головою Державної казначейської служби України про конання покладених на Головне управління Казначейства завдань та планів роботи;

здійснює добір кадрів у Головному управлінні Казначейства, формує кадровий резерв на відповідні посади;

організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників;

призначає на посади та звільняє з посад керівників структурних підрозділів, призначає на посади та звільняє з посад інших державних службовців та працівників Головного управління Казначейства, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та ::витягнення до дисциплінарної відповідальності (крім своїх заступників);

порушує перед Головою Державної казначейської служби України питання про присвоєння рангів державних службовців своїм заступникам, а також щодо заохочення та притягнення їх до відповідальності;

підписує накази Головного управління Казначейства; розподіляє обов'язки між своїми заступниками;

затверджує положення про структурні підрозділи Головного управління Казначейства та посадові інструкції працівників;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

12. У Головному управлінні Казначейства для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, обговорення найважливіших напрямів діяльності може утворюватися колегія.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Головного управління Казначейства.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Головному управлінні Казначейства можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються начальником Головного управління Казначейства.

13. Головне управління Казначейства діє на підставі положення, що затверджується Головою Державної казначейської служби України.

14. Головне управління Казначейства утримується за рахунок державного бюджету.

Структуру Головного управління Казначейства затверджує Голова Державної казначейської служби України за погодженням з Міністром.

Штатний розпис та кошторис Головного управління Казначейства затверджує Голова Державної казначейської служби України.

Чисельність працівників Головного управління Казначейства затверджує Голова Державної казначейської служби України в межах граничної чисельності працівників, визначеної Кабінетом Міністрів України. Начальник Головного управління Казначейства вносить пропозиції Голові Державної казначейської служби України щодо чисельності працівників управлінь Казначейства.

15. Головне управління Казначейства є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в установах Державної казначейської служби України.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux